Dodatkowe pieniądze dla niepełnosprawnych uczniów z rządowego programu „Wyprawka szkolna”

W dniu 26 czerwca 2020 roku zostało wydane rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych

Program ten w poprzednich latach nazywany był "Wyprawka szkolna", choć obecnie część osób tak nazywa program "Dobry start", w ramach którego przekazywane jest 300 zł dla każdego ucznia. To dwa niezależne programy. Stosowne wnioski należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2021/2022.

Kto jest objęty programem

Każdy uczeń, który ma orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego, bo jest osobą:

  • słabowidzącą,
  • niesłyszącą,
  • słabosłyszącą.
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
    z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,

Przy czym program dofinansowania podręczników i materiałów ćwiczeniowych w poszczególnych latach szkolnych ograniczone jest do wybranych klas i szkół (szczegóły w rozporządzeniu znaleźć można tutaj).