Dzieci obcokrajowców we włocławskich szkołach…

Ilość rodzin przyjeżdżających do Polski z zagranicy co roku wzrasta. Zjawisko to zdaje się nie dotyczyć Włocławka, gdzie liczba cudzoziemskich dzieci to bardzo drobny odsetek ogółu uczniów.

W szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek naukę pobiera 8 uczniów narodowości ukraińskiej i 1 uczennica narodowości rosyjskiej. Dla ww. uczniów nie ma oddzielnych klas ponieważ są to pojedynczy uczniowie w szkołach.

Wsparcie...

Szkoły udzielają wsparcia tym uczniom poprzez: opiekę w świetlicy szkolnej, udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych oraz w dodatkowych zajęciach z nauki języka polskiego. Ponadto szkoły kierują do uczniów innej narodowości oferty edukacyjne takie jak: koła zainteresowań, zajęcia rozwijające i zajęcia wyrównawcze.

Gmina Miasto Włocławek nie otrzymuje zwiększonej subwencji w zależności od liczby uczniów z danego kraju.Uczniowie w/w narodowości mają przyznane dodatkowe godziny na naukę języka polskiego w wymiarze 2 godzin na jednego ucznia co wynika z § 17 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. z 2017r., poz. 1655 z późn. zm. ) W szkołach do których uczęszczają dzieci i młodzież innych narodowości nie ma problemów wynikających z adaptacji w szkole - informuje włocławski Referat Komunikacji Społecznej