Mieszkania z MBM – wnioski przyjmowane od października

Przy ul. Celulozowej powstanie osiedle złożone z czterech wielorodzinnych bloków mieszkalnych. Gmina Miasto Włocławek zawarła umowę ze spółką Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe na realizację tego przedsięwzięcia. Urząd Miasta przeprowadzi nabór wniosków o zawarcie umowy najmu, jednak najpierw – zarządzeniem Prezydenta Włocławka - zostaną określone wzory dokumentów aplikacyjnych.

Nabór wniosków ma się rozpocząć w październiku 2019 r. i potrwać do końca marca 2020 r. Wnioski będą przyjmowane w Urzędzie Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13, w Biurze Obsługi Mieszkańców na stanowisku Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym. Po analizie złożonych wniosków nastąpi ogłoszenie listy najemców, która zostanie przekazana Miejskiemu Budownictwu Mieszkaniowemu Sp. z o.o., celem zawarcia umów najmu.

Kolejnym krokiem będzie złożenie przez przyszłych najemców wniosku o dopłaty wraz z kopią umowy najmu mieszkania oraz niezbędnymi oświadczeniami. Każda dopłata będzie przyznawana na okres 15 lat i będzie w stałej wysokości. Gmina Miasto Włocławek co roku będzie weryfikować prawo do dofinansowania, w zakresie dalszego spełniania kryteriów dochodowych.

Wysokość dopłaty jest uzależniona od lokalizacji oraz wielkości gospodarstwa domowego. Miesięczna wysokość dopłaty jest równa 1/12 kwoty iloczynu średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dopłaty w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, powierzchni normatywnej mieszkania oraz współczynnika dopłaty wynoszącego 1,8%.