Składasz wniosek o ustalenie prawa do bonu turystycznego? Licz się z długim czasem oczekiwania!

Około 3,5 miesiąca wyniósł w ostatnim półroczu średni czas oczekiwania na decyzję o przyznaniu bonu turystycznego dla dzieci, których dane nie trafiły do systemu teleinformatycznego ZUS.

Obszerne wyjaśnienie w kwestii oczekiwania na rozpatrzenie wniosków uzyskaliśmy od Przemysława Marczewskiego - Specjalisty ds. komunikacji w Polskiej Organizacji Turystycznej

- Czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosków o ustalenie prawa do bonu lub dodatkowego prawa do bonu zależy od ich liczby, kolejności i prawidłowości złożenia oraz poprawności danych udostępnianych w systemie PUE ZUS. Średni czas oczekiwania w ostatnim półroczu wyniósł ok 3,5 miesiąca, jednakże średnią zawyżają wnioski posiadające braki formalne, wymagające uzupełnienia lub zwrócenia się do właściwych organów o udokumentowanie pobierania świadczenia.

Poprawne wypełnienie wniosku, jego podpisanie i dołączenie wymaganych dokumentów pozwala od razu uruchomić procedurę administracyjną i szybciej ustalić prawo do świadczenia. Jeśli złożony wniosek zawiera braki formalne, takie jak np. brak oryginalnego podpisu wnioskodawcy, brak podpisanego przez urzędnika zaświadczenia o prawie do świadczenia 500+, a w przypadku wniosków wysyłanych przez e-PUAP brak kwalifikowanego podpisu elektronicznego, Polska Organizacja Turystyczna zobowiązana jest do wezwania wnioskodawcy do uzupełnienia braków i ponownego przesłania wniosku lub skompletowania brakujących dokumentów ze strony właściwych organów, co pociąga za sobą znaczne wydłużenie procedury rozpatrzenia wniosku i przyznania świadczenia.

Dlatego bardzo uczulamy, aby przed wysłaniem wniosku dokładnie sprawdzić, czy wszystkie wymagane informacje są uzupełnione, czy dokument jest podpisany przez osobę uprawnioną do świadczenia, a dodane zaświadczenia są oryginalne i aktualne. To niezwykle usprawnia weryfikację wniosków i wydanie decyzji administracyjnej, a w efekcie sprawia, że bon do pobrania pojawia się na profilach PUE ZUS osób uprawnionych dużo szybciej.

Wniosek o ustalenie prawa do bonu można złożyć zarówno za pośrednictwem poczty tradycyjnej jak i platformy usług administracyjnych e-PUAP. W przypadku wysyłki pocztowej konieczne jest złożenie wypełnionego i własnoręcznie podpisanego wniosku i dołączenie do niego zaświadczenia o pobieraniu świadczenia 500+ uzyskanego w urzędzie właściwym dla danej gminy i podpisanego przez urzędnika. Składając wniosek elektroniczny przez platformę ePUAP zaświadczenie o przyznaniu świadczenia wychowawczego 500+ powinno zostać zatwierdzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym urzędnika. Bardzo ważne jest, aby oświadczenie o przyznaniu 500+ było oryginalne i aktualne, tj. wydane nie później niż w dniu wejścia w życie ustawy o Polskim Bonie Turystycznym, tj. 18 lipca 2020 r., lub o nabyciu prawa do tego świadczenia wydanym po 18 lipca 2020 r. Rodzice lub opiekunowie wnioskujący o przyznanie prawa do dodatkowego świadczenia powinni złożyć także kopię orzeczenia o niepełnosprawności dziecka. Szczegółowa instrukcja składania wniosków jest dostępna dla beneficjentów na stronie bonturystyczny.gov.pl/aktywuj-bon.